CZ EN
 
Oběť sexuálního násilí
Co dělat když...

Co dělat ihned po znásilnění

 

Proč jít po znásilnění ke gynekologovi


Gynekologická pohotovost v Brně pro případy znásilnění
– Fakultní nemocnice Brno - pracoviště Obilní trh 11, telefon: 532 231 111, dostupnost tramvají č. 4, autobusem č. 38 a 39 (zastávka Obilní trh).

 

Co dělat, když k sexuálnímu násilí došlo už dávno

I když došlo k sexuálnímu zneužívání v dětství nebo ke znásilnění před lety, je zcela přirozené, že vám to může působit potíže i dnes a nevíte, jak se s tím vyrovnat.

Zvládnout návrat do běžného života pouze za pomoci vašeho blízkého okolí určitě jde, není ale výjimkou, že je potřeba vyhledat pomoc odborníků, např. sexuologa a psychologa.

Můžete se také obrátit na policii, a to i v případě, že k sexuálnímu násilí došlo před delší dobou. Z právního hlediska totiž nemusí být trestný čin promlčen. Tuto skutečnost je vhodné nejprve ověřit například v poradně pro oběti sexuálního násilí nebo u právníka.

Důvodem pro oznámení na policii může být například bezpečnost vaše nebo někoho blízkého, případně potřeba učinit alespoň nějaký krok k možnému potrestání pachatele.

Nenašli jste odpověď nebo cítíte, že vaše situace vyžaduje pomoc odborníků?

Využijte služby pro oběti sexuálního násilí.

 

Prohlédnout nabídku služeb              Zaslat dotaz

 

Co dělat, když se rozhodnete podat trestní oznámení

1. Oznámení znásilnění na policii

Na oddělení PČR, případně na lince tísňového volání 158. Trestní oznámení lze podat ústně ‒ osobně a telefonicky, nebo písemně ‒ emailem nebo poštou. Toto oznámení musí od vás přijmout na kterémkoli oddělení PČR, nezávisle na místě, kde k napadení došlo.


Při podání trestního oznámení se doporučuje

 

Můžete požádat, aby váš výslech provedl policista nebo policistka.
I když se domníváte, že nemáte dostatek důkazů, např. zprávu od lékaře nebo oblečení, může mít trestní oznámení naději na úspěch.
Vyslýchající vám poskytne velké množství informací, které mnohdy mohou v dané situaci zapadnout, proto se nebojte doptávat, případně si nechte svá práva a povinnosti zopakovat, tak aby vám byly jasné.
Policie by měla respektovat tempo, kterým chcete u výslechu postupovat.
Pokud chcete být informován/a o tom, jak bylo trestní oznámení prošetřeno, musíte o to policisty při výslechu výslovně zažádat, stejně tak máte právo na informace o průběhu a výsledku celého řízení. Nebojte se o ně říct!
Vaše osobní údaje, např. adresu bydliště nebo adresu zaměstnání, lze na vaši výslovnou žádost před pachatelem utajit. Požádejte tedy o jejich utajení nejlépe již při prvním kontaktu s policií.
Tím, že vám bylo ublíženo na zdraví, případně způsobena majetková škoda či jiná újma, jste osobou poškozenou a máte právo na náhradu způsobené škody. Sdělte tedy, že o náhradu žádáte. Díky tomu, že se přihlásíte k náhradě škody, si například nebudete muset žádat informace o průběhu řízení a jeho výsledku, ale budou vám poskytnuty automaticky.


2. Důkazní řízení

Po prošetření skutečností, které jste uvedl/a při podání trestního oznámení, můžete být policií znovu vyzván/a k doplnění předchozí výpovědi. Může být také nařízeno, aby se oběť i pachatel podrobili znaleckému zkoumání. Na základě dalšího vyšetřování je zahájeno řízení před soudem nebo je věc odložena například pro nedostatek důkazů.


3. Řízení před soudem

Při soudním jednání budete vyslýchán/a vy i další případní svědci. Můžete požádat o výslech v nepřítomnosti obžalovaného.
Během celého procesu je možné žádat, abyste nepřišel/la do přímého kontaktu s pachatelem.
V kterékoli fázi trestního řízení máte právo vydat prohlášení o dopadu znásilnění na váš další život.
U soudu, státního zástupce nebo policie můžete zažádat o informace ohledně propuštění, útěku obviněného z vazby nebo odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody.


4. Rozhodnutí soudu

O vině/nevině obžalovaného se oběť může dozvědět vyslechnutím rozsudku přímo u soudu nebo může soud zažádat o písemné informování. V případě, že jste se přihlásil/a s náhradou škody, bude vám rozhodnutí doručeno automaticky.
Při všech krocích vás může doprovázet a tím podpořit osoba blízká, v zákoně o obětech trestných činů zvaná „důvěrník“, případně advokát.
I kdyby pachatel nebyl uznán vinným nebo byla věc odložena, případně řízení zastaveno, neznamená to, že ke skutku nedošlo nebo že jste selhal/a.

Celý výše popsaný proces je náročný a může být nepřehledný.

Proto neváhejte a kontaktujte nás pro lepší orientaci v situaci a získání podpory.

 

Zaslat dotaz                Objednat se na konzultaci