Odborná studentská praxe
Staňte se praktikantem

Pokud o praxi v naší organizaci uvažujete, neváhejte se na nás obrátit a domluvit si osobní schůzku, na které s vámi probereme možnosti a podmínky její realizace.

Žádost o absolvování odborné praxe zašlete na e-mail vzdelavani@persefona.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 732 534 024 nebo 545 245 996.

Vaše žádost by měla obsahovat
Informace o vás ‒ jméno a příjmení; školu a studijní obor, v rámci kterého máte praxi absolvovat; kontaktní údaje.
Informace o praxi ‒ předpokládaná délka praxe, zaměření praxe, zadaný úkol, požadovaný termín praxe, upřesnění vašich časových možností pro realizaci praxe, např. po‒pá 9–14 h.
Informaci, proč chcete svou praxi realizovat právě v naší organizaci.

Koordinátorka vzdělávání vaši žádost vyhodnotí a do 10 pracovních dní od podání žádosti se s vámi spojí se stanoviskem, zda navrhuje osobní setkání.

Koordinátorka vzdělávání neboli vedoucí praxe je osoba, která bude zodpovídat za průběh odborné praxe v Persefoně a bude zajišťovat kontakt mezi školou, tedy garantem praxe, a organizací.

Co se děje dál

Osobní pohovor
Před samotným přijetím studenta na praxi proběhne osobní setkání vedoucí praxe se zájemcem o praxi, na kterém si vyjasní základní rámec, podmínky a možnosti realizace praxe, jak ze strany školy, tak i Persefony. Pozornost je věnována motivaci a očekáváním na straně studenta.

Smlouva se školou
Před nástupem studenta na praxi je mezi vysílající školou a Persefonou podepsána Smlouva o zajištění odborné praxe dle šablony dané školy.

Vstup studenta do organizace
Po přijetí na praxi je student seznámen s prostředím a pracovníky organizace a je s ním podepsána dohoda o důvěrnosti, tedy přislíbení mlčenlivosti o důvěrných informacích.

Student následně absolvuje vstupní školení, v rámci kterého je seznámen se strukturou a personálním zajištěním organizace, etickým kodexem, se službami poskytovanými obětem domácího či sexuálního násilí a osobám s násilným chováním ve vztahu. Student se seznámí s průběhem a náplní praxe. Dále jsou mu zprostředkována vnitřní pravidla organizace, pokyny bezpečnosti práce a požární ochrany a další právní předpisy vztahující se k organizaci, které jsou studenti povinni při své praxi dodržovat.

Realizace praxe
Realizace praxe a koordinace jednotlivých činností probíhá na základě domluvy studenta s koordinátorem vzdělávání.

Ukončení praxe
Po skončení praxe je studentovi dána zpětná vazba k jeho činnosti a aktivitám realizovaným v organizaci. Potvrzení o absolvování odborné praxe a hodnocení studenta, vypracované vedoucím praxe, dostane student též v písemné podobě, je-li to vyžadováno školou.

V případě zájmu lze po skončení praxe pokračovat ve spolupráci s Persefonou jako dobrovolník.

V průběhu celé praxe se praktikanti mohou kdykoli a z jakýchkoli důvodů obrátit na vedoucí praxe a hovořit s ní o svém dosavadním působení v organizaci, vykonávaných činnostech, nových nápadech či jakýchkoli problémech, s nimiž se při výkonu své činnosti setkali.