CZ EN
 
Služby klientům
Jaké poskytujeme služby

Právní poradenství

Právní poradce poskytuje informace z oblasti rodinného, občanského, trestního, správního a sociálního práva, které jsou vztaženy k individuální situaci každého klienta. Základním principem je pomoci klientovi posoudit vlastní možnosti a rozhodnout se, jak problém řešit, samozřejmě v souladu se zákonnými právy a povinnostmi. Někdy je vhodné v rámci řešení takové situace sepsat příslušné právní podání. Tuto možnost právní poradkyně konzultuje s klientem a v případě zájmu podání sepíše. Právní podání mají charakter žaloby, předběžného opatření, trestního oznámení, návrhu, odvolání, dovolání, vyjádření apod.

 

Psychologické poradenství

Psychologickým poradenstvím psycholožky a psychologové pomáhají klientovi zorientovat se v jeho aktuální životní situaci, podporují klienta při hledání možností, jak situace spojené s násilím řešit. Nabízejí podporu při překonávání náročných životních situací, souvisejících s násilím v rodině. Mapují klientovy vnitřní a vnější zdroje, které mohou pomoci při řešení situace, stejně jako podchycují případné překážky bránící řešení. Podporují klienta při posouzení a rozhodování, jaké východisko v jeho individuální situaci zvolit, a společně hledají jednotlivé kroky vedoucí k tomuto řešení.

 

Sociální poradenství

Sociální poradenství se nejčastěji týká orientace v systému sociálních dávek ‒ informace o druzích dávek, mapování rodinné a finanční situace, nárok na dávky, pomoc při vyplňování žádostí, konzultace s úřady aj. V oblasti problematiky bydlení se jedná o hledání a vyjednávání o azylovém ubytování, žádosti o obecní byt, konzultace s bytovými odbory, orientace v oblasti nájemního bydlení apod. Dále se může jednat o poskytování informací v oblasti zaměstnanosti ‒ jak se zorientovat na trhu práce, kde a jak práci hledat, pomoc s tvorbou životopisu a formulací odpovědí na pracovní nabídky, trénink dovedností potřebných k nalezení práce aj.

 

Svépomocná anonymní skupina pro oběti sexuálního násilí

V rámci svépomocné skupiny se setkávají dospělé ženy, které spojuje zkušenost s prožitým sexuálním násilím. Jedná se o duchovní svépomocnou skupinu, která se opírá o principy, tradice a dvanácti-krokový program převzatý od Anonymních alkoholiků. SASA (z angl. Sexual Assault Survivors Anonymous) vznikla ve světě již v roce 1987 a v České republice byla založena v roce 2015 v Praze. V Brně začala svépomocná skupina SASA na těchto principech fungovat od března 2017 za podpory organizace Persefona, která z počátku nabízela skupině prostory k setkávání. Aktuálně se skupina schází každé úterý od 16:00 – 17:30 hodin na adrese Orlí 17 v Brně. Začlenit do skupiny nebo se jen přijít podívat na mítink mohou dospělí lidé, kteří v dětství, dospělosti či stáří zažili nějakou formu sexuálního násilí (ať už jednorázově či opakovaně) a chtějí se z traumatické zkušenosti uzdravit. Základními principy fungování skupiny jsou anonymita, bezplatnost, dobrovolnost, bezpečný prostor, svépomoc (na skupině není přítomný odborník), vzájemný respekt a úcta, soběstačnost a nezávislost, zachovávání důvěrnosti informací sdělených na mítinku a další. Skupina nepředstavuje náhražku terapie ani jiné formy profesionální pomoci. Více informací v letáčku ke stažení.

 

Chatové poradenství

Na webových stránkách Persefony je možné se v době od 9-17h ve všední dny přihlásit do online chatu s pracovníky organizace.  Chatová místnost je anonymní, není potřeba žádné přihlášení nebo členství. Pokud se však klient rozhodne uvést do dotazu své osobní údaje (jméno, telefon, informace o svém osobním nebo zdravotním stavu apod.), budou tyto údaje vedeny v interní databázi organizace, která slouží především pro statistické a organizační účely. Stejným způsobem je evidován i obsah „anonymních chatů“, avšak bez konkretizace klienta jménem. Persefona je neziskovou organizací, která je financována z veřejných zdrojů, podléhá tedy kontrole státní správy, co se týče četnosti a kvality poskytované sociální služby.  Veškeré údaje jsou však chráněné povinností mlčenlivosti, kterou je organizace ze zákona vázána. Klient tedy na základě svého uvážení volí rozsah informací a údajů, které do chatu uvede a zároveň bere na vědomí, jak bude s těmito informacemi zacházeno. Vstupem do chatovací místnosti klient uděluje souhlas s nakládáním s těmito údaji, v souladu s platnými právními předpisy, zejména ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Doprovod na jednání s úřady, soudy, policií apod.

Doprovod znamená asistenci pracovníka Persefony při jednání s úřady a dalšími institucemi. Pracovník je klientovi psychickou i odbornou oporou při jednání s třetími osobami zapojenými do jeho případu. Klient je doprovázen především v případech, kdy se jedná o složitější jednání, které vyžaduje zvýšenou podporu, nebo v situacích, kdy předešlá jednání byla z různých důvodů opakovaně neúspěšná. Nejčastěji doprovází pracovník Persefony klienta k výslechu na policii, na jednání s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, k jednání na přestupkové komisi, k nahlížení do spisu, na úřad při jednání o sociálních dávkách, k soudu apod.

 

Terénní výjezd za klientem

Terénní výjezd se realizuje např. formou návštěvy klienta v domácnosti. Tato služba je poskytována především klientům, kteří kvůli pokročilému věku, zdravotnímu stavu, špatné sociální situaci nebo díky jiným překážkám nemohou osobně přijít do poradny. Jednou z hlavních podmínek, aby služba mohla být poskytnuta, je zajištění bezpečného prostředí, tj. aby v domácnosti dlouhodobě nebyla přítomna násilná osoba. Z důvodu bezpečnosti zajišťují terénní výjezd vždy dva pracovníci, z čehož mohou plynout personální limity poskytování této služby. Dále lze terénní výjezd realizovat formou konzultace v některém kontaktním místě organizace, které se nacházejí v Židlochovicích, Slavkově u Brna a Ivančicích. Na konzultaci je vždy potřeba se předem telefonicky či emailově domluvit s pracovníky Persefony, z. s.

 

Terénní práce bez přítomnosti klienta

Jedná se o službu, kterou po dohodě s klientem a třetí osobou či institucí poskytuje pracovník Persefony mimo brněnskou kancelář bez přítomnosti klienta. Nejčastěji se jedná např. o nahlížení do spisu, jednání s úřady či dalšími odborníky, kdy pracovník se souhlasem klienta např. předává při zajištění návazné služby dokumentaci s komentářem ohledně dosavadního průběhu spolupráce s klientem.

 

Socioterapie

Socioterapie vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování. Nejedná se tedy jen čistě o poskytování poradenství v oblastech sociálních systémů, práva a psychologie. U klientů, kteří vyžadují větší míru podpory, protože úplně nedokáží získané informace přímo aplikovat k řešení své obtížné situace, se využívá metod socioterapie, která mimo jiné tuto schopnost rozvíjejí. Socioterapie je charakteristická svým cílem – najít cesty a způsoby, které člověku umožní využít jeho vlastních zdrojů k tomu, aby (znovu) dokázal lépe fungovat v běžném životě a společnosti. Socioterapii poskytují psycholožky a sociální pracovnice, které mají zároveň výcvik v krizové intervenci.

 

Zastupování u soudu

Jedná se o službu zastupování ze strany právních poradkyň organizace v soudním řízení jako obecný zmocněnec, tzn. ne jako advokát, z čehož plynou jisté limity. V případě potřeby jsou podmínky této služby s klientem probrány během osobního setkání a pokud je shledána jako odůvodněná, poskytneme mu ji.

 

Zprostředkování návazné služby

Tato služba zahrnuje vyjednání a koordinaci služeb jiných pracovišť nebo organizací, které s klientem spolupracují při řešení jeho obtížné životní situace. Předpokládá osobní, telefonický či e-mailový kontakt s příslušným odborníkem, seznámení se specifiky klientovy životní situace a další domluvu ohledně zprostředkování návazné služby.

 

Předání kontaktu na další odborníky

Zájemci o službu, kteří nespadají do cílové skupiny organizace, jsou nasměrováni k pomoci, jakou potřebují, včetně předání příslušných kontaktů. Jedná se také o vyhledání a předání kontaktů na další služby již stávajícím klientům, kteří by bez koordinované další pomoci nemohli vyřešit svou obtížnou životní situaci.

 

Podívejte se, jak se objednat a jak konzultace probíhají.

 

Číst dál                    Objednat se