CZ EN
 
O nás
O Persefoně

Organizace Persefona, z. s. vznikla v roce 2007 odloučením programu proti domácímu násilí Ligy lidských práv, který poskytoval pomoc obětem domácího násilí již od roku 1999.

Hlavní pilíř činnosti organizace tvoří dlouhodobá komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 16 let z Jihomoravského kraje. Podpora dál směřuje k těm, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci. Pod komplexním a dlouhodobým přístupem rozumíme doprovázení oběti celým procesem řešení její životní situace. V rámci poradenských služeb poskytujeme klientům a klientkám sociální, psychologickou a právní pomoc.

Vedle pomoci obětem usilujeme o rozvíjení programu terapií násilných osob v rámci Brna a Jihomoravského kraje. Vycházíme ze zkušeností, že řešení domácího násilí výhradně péčí o oběti je jednostranné, a proto řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí komplexně. Poskytujeme terapeutickou podporu a poradenství osobám, které mají potíže se zvládáním vlastní agrese ve vztazích. Jde o preventivní opatření proti případnému rozpadu partnerského vztahu či rodiny a také o prostředek, jak napomoci tomu, aby se násilné chování neopakovalo i v dalších vztazích.

Obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění poskytneme odborné právní a sociální poradenství. Ostatním zájemcům o službu, kteří neřeší problém domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění, poskytneme základní poradenství.

Persefona je dobrovolnou, nevládní neziskovou organizací ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jako taková je podle českého práva právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Odborné sociální poradenství poskytujeme na základě registrace Krajského úřadu Jihomoravského kraje dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Právní informace poskytujeme podle akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR dle § 39 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Další informace naleznete v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Statistika klientů Persefony, z. s.

Na Persefonu se v roce 2020 obrátilo s žádostí o pomoc celkem 458 osob, z nichž 240 bylo obětí násilí v blízkých vztazích, ať už domácího 67%, sexuálního 28% či stalkingu 5%. Těmto osobám jsme poskytnuli celkem 2 859 konzultací: z nichž 1 023 bylo osobních, 1 039 telefonických a 806 emailových. V průběhu roku jsme zprovoznili chat na stánkách Persefony, skrze který proběhlo 48 konzultací. Terapeutickou podporu a poradenství jsme poskytnuli 105 osobám, které se dopouštěli násilí v blízkých vztazích (57 mužů a 43 žen).

V roce 2019 poskytla Persefona 412 osobám (252 obětem), 1117 osobních, 612 e-mailových a 957 telefonických konzultací. Problematika sexuálního násilí se týkala 31% z nich. Do programu pomoci se zvládáním agrese v blízkých vztazích se zapojilo 79 osob (43 mužů a 36 žen).

V roce 2018 pracovala Persefona celkem s 445 klienty prostřednictvím 1288 osobních, 1 139 telefonických a 989 emailových konzultací. Domácí násilí se týkalo 110 osob, což představuje 40% z celkového počtu klientů. Do programu zaměřeného na zvládání agrese v blízkých vztazích se v tomto roce zapojilo 63 osob (Z toho bylo 30 žen a 33 mužů.).

V roce 2017 využilo služeb odborného sociálního poradenství 469 klientů prostřednictvím 964 osobních, 1139 telefonických a 1002 emailových konzultací. Problematika sexuálního násilí se týkala 107 osob (což představuje 30% všech klientů). Do programu zvládání agrese v blízkých vztazích se v tomto roce zapojilo 49 osob.

Za prvních 10 let existence Persefona poskytla poradenství celkem 2 727 osobám prostřednictvím 8 223 osobních konzultací, 5 999 e-mailových konzultací a 9 589 telefonických konzultací. Uvedená statistika zahrnuje i problematiku sexuálního násilí, jejíž podíl se dlouhodobě pohyboval kolem 25 %.

Jak se proměňovaly počty klientů, a počty konzultací v čase ilustruje následující tabulka:

Statistika klientů a konzultací 2007 - 2017

Stanovy organizace

Struktura organizace