CZ EN
 
O nás
Poslání, cíle a vize

Účelem a posláním Persefony je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky domácího a sexuálního násilí, hledat optimální způsoby jeho řešení a v tomto rámci:
a) poskytovat komplexní odbornou pomoc a podporu lidem, kteří zažívají nebo zažili domácí a sexuální násilí, jejich blízkým a osobám majícím problémy se zvládáním vlastní agrese ve vztazích,
b) informovat a vzdělávat odbornou i laickou veřejnost o problematice domácího a sexuálního násilí,
c) poukazovat na potřebu systémových změn v oblasti domácího a sexuálního násilí, podílet se na jejich prosazování a
d) rozvíjet spolupráci státních i nestátních institucí podílejících se na řešení problematiky domácího a sexuálního násilí.

 

Vizí Persefony je společnost, v níž žijí lidé vědomí si vlastní hodnoty a zodpovědnosti vůči sobě i druhým, jejíž členové usilují, aby násilí bylo chápáno jako nefunkční způsob jednání ve vztazích. Pomáháme lidem uvědomit si vlastní kompetence, které jim umožní spoluutvářet otevřenou, podporující a rovnoprávnou společnost.
Vymezeného účelu a poslání Persefona dosahuje těmito hlavními činnostmi:
a) poskytováním odborného poradenství ‒ sociálního, právního a psychologického,
b) vzdělávací činností,
c) odbornou analytickou činností,
d) pořádáním kampaní a informačních akcí,
e) spoluprací se státními a nestátními organizacemi ‒ budováním partnerství, účastí v interdisciplinárních týmech, orgánech a výborech apod.