Média
Je důležité pracovat i s původci domácího násilí

6. 12. 2018
Dopady domácího násilí nese oběť, přítomné děti, širší rodina, společnost i sám sám původce nebo původkyně násilí v blízkých vztazích. Tyto důsledky nezasahují pouze samotnou rodinu v daném čase, ale významně, skrze děti, ovlivňují a formují budoucnost celé společnosti. Proto je nezbytné k tomuto problému přistupovat komplexně a vedle pomoci obětem a dětem zasaženým domácím násilím nabízet a poskytovat pomoc i původcům násilí. Tato potřeba pramení z nutnosti zamezit nejen aktuálnímu násilí, ale motivovat původce násilí ke změně svých navyklých způsobů řešení konfliktů i v budoucnosti.

O mezigeneračním přenosu násilného chování jsme již mluvili ve smyslu negativních dopadů násilí v rodině na děti v roli přímých obětí i svědků násilí mezi rodiči. Tento fakt potvrzují také výzkumy zabývající se zkušenostmi s násilím agresorů s násilím z jejich původních rodin. Tyto studie hovoří o tom, že až 60 % původců domácího násilí bylo vystaveno násilí v dětství.

Analýza postojů původců a původkyň domácího násilí (2016) hovoří také o tom, že někteří z nich prožívají násilí negativně: mají pocit viny a studu. Původci násilí zmiňují, že spouštěčem násilné reakce u nich byl vztek, který se v nich hromadil. Tento vztek pramenil např. ze stresu či situace v práci, neuspokojivé finanční situace rodiny a pocitu zodpovědnosti za ni, chování dětí či násilí mezi dětmi nebo např. hádka s partnerem.

Persefona původcům a původkyním domácího násilí nabízí již od roku 2010 terapeutický program zaměřený na zvládání agrese v blízkých vztazích. V roce 2017 jsme poskytli poradenství či terapii 49 původcům násilí (z toho 27 mužů a 22 žen). V letošním roce projevilo zájem o program zvládání agrese zatím 62 osob.

Základem terapie zaměřené na zvládání násilného chování v Persefoně je předpoklad, že násilným se člověk stává v průběhu svého života, na základě své (mnohdy nepříjemné) zkušenosti. Jedná se tedy o naučenou složkou osobnosti a naučené chování lze změnit. Cílem této služby je umožnit klientovi porozumět příčinám a spouštěčům svého agresivního chování a osvojit si způsoby konstruktivního zvládání agrese a nenásilného řešení konfliktů. Ke změně může dojít jedině tehdy, když původce násilí převezme za své chování plnou odpovědnost. S klienty proto pracujeme na uvědomování si vlastních pocitů (především vzteku), postojů a různých podob násilí. Zaměřujeme se také na rozvíjení empatie směrem k důsledkům, jaké má násilí na všechny členy rodiny a dále na budování zodpovědnosti za své chování a proces změny směrem ke zdravějšímu zvládání vzteku.

Pokud cítíte, že máte problém s ovládáním vlastní agrese a směřujete ji proti svým blízkým, neváhejte se na nás obrátit: terapeutický program zaměřený na zvládání agrese v blízkých vztazích: tel. 731 442 731 nebo bezpecnesouziti@persefona.cz.

Pokud se setkáváte s násilím ze strany blízké osoby, nebo víte o někom, kdo takové příkoří zažívá, rádi Vám nabídneme naši pomoc ve formě bezplatného sociálního, psychologického a právního poradenství: tel. 737 834 345 nebo  poradna@persefona.cz.

V případě potřeby odborné pomoci v jiném kraji se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám s vyhledáním kontaktů pomůžeme.

 

Výzkumy a články, ze kterých vycházíme:

Analýza postojů původců a původkyň domácího násilí a práce s nimi (Vláda, 2016)
JAKOBSEN, Barbora a Marius RÅKIL. Násilí je možné zastavit: terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích. Praha: Nadace Open Society Fund Praha, 2017. ISBN 978-80-87725-40-5