Projekty
Norské cesty z labyrintu násilí

Projekt bilaterální spolupráce podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
www.osf.cz
www.eeagrants.org
www.dejmezenamsanci.cz
Realizace projektu: 16. 8. 2016 – 31. 10. 2016

Persefona je přesvědčena o tom, že efektivní eliminace a prevence domácího (DN) a sexuálního násilí (SN), tzn. znásilnění a sexuální zneužívání (SZZ), je možná pouze tehdy, pokud se do ní zapojí všechny zainteresované instituce a organizace, a zároveň pokud k ní budeme přistupovat komplexně, tzn. budeme do řešení této problematiky zahrnovat i práci s osobami násilnými (NO). Spolupráce a sdílení znalostí a zkušeností z každodenní praxe práce s oběťmi DN, SN i s NO mezi organizacemi na národní i nadnárodní úrovni jsou cestou k naplňování tohoto cíle a zároveň jsou prostředkem ke zkvalitnění poskytovaných služeb. V rámci studijní cesty do Norska se zástupkyně organizace zúčastní školení školitelů pro práci s filmem Zuřivec, vedeného norskou organizací Alternativ til Vold, aby mohla šířit know-how pro využívání tohoto filmu k edukačním účelům a v terapii v oblasti DN. Ostatní dny budou věnovány exkurzím a studijním návštěvám dalších norských organizací, které se věnují tématu domácího a genderově podmíněného násilí, jako například FMSO, Reform, Primary care emergency services Oslo Kommune Helseetaten a ATV. Inspirace od norských organizací bude sdílena v rámci organizace i mezi dalšími odborníky řešící DN a SN v ČR.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb osobám zasaženým DN a SN v ČR a to především prostřednictvím navázání kontaktů a čerpání inspirace skrze sdílení (ne)dobré praxe s norskými organizacemi pracujícími s oběťmi DN a SN a NO. Součástí cesty je účast na školení školitelů organizace ATV k filmu Zuřivec, který chceme následně zakomponovat do našich vzdělávacích akcí a šířit jej mezi odborníky pracující v oblasti DN a SN. Rádi bychom se seznámili s cestami, které norskou společnost dovedly do současného stavu, kdy je jakákoliv forma násilí jejími členy vnímána jako neakceptovatelná a mají vypracovaný efektní systém prevence DN a SN i práce s oběťmi i původci tohoto příkoří. Nedílnou součástí naplňování tohoto cíle je sdílení získaných informací se zástupci českých organizací a institucí, a podpoření snah řešení problematiky DN a SN v ČR. Informace ze studijní cesty budou tedy za účelem zvýšení odbornosti pracovníků předány jednak kolegům z Persefony, ale také budou prezentovány v rámci interdisciplinárního týmu (IDT) k řešení problematiky SN v Brně a při dalších příležitostech, např. vzdělávání zdravotníků, sociálních pracovní a studentů.

Aktivity projektu 

Aktuality projektu