Projekty
Stop znásilnění: Program ochrany práv obětí znásilnění

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
www.eeagrants.cz
Realizace projektu: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2010

Cíle projektu

Od července 2009 realizujeme jako partneři Gender Studies o.p.s. nový projekt, který je zaměřen na ochranu lidských práv a prevenci diskriminace obětí znásilnění a pokusu o něj.

Projekt reaguje na současnou situaci v oblasti znásilnění v ČR. Zaměřuje se přitom na posílení individuálních práv obětí znásilnění a pokusu o znásilnění v rámci psychologicko-právního poradenství a rozšíření nabídky přímé pomoci.

Projekt je zaměřen na identifikaci a monitorování situací, kterým jsou oběti znásilnění vystaveny a ve kterých může dojít k projevům diskriminace a porušení lidských práv těchto osob, včetně analýzy těchto situací a vznik preventivních doporučení. Na základě této analýzy budou zpracovány materiály pro pracovníky, kteří se setkávají s oběťmi znásilnění, které pro ně budou návodem k citlivému a nediskriminačnímu přístupu. Při této činnosti budeme spolupracovat se zástupci dotčených institucí (policie, psychologické poradny, specializované nevládní neziskové organizace apod.). Tato spolupráce bude realizovaná formou dvou tzv. kulatých stolů, z nichž jeden bude s mezinárodní účastí.

Součástí projektu je cílená mediální kampaň, která usiluje o informování veřejnosti a zvýšení citlivosti k právům obětí znásilnění. Chceme otevřít intenzivnější diskuze o tomto závažném problému, který je ve společnosti v současné době skryt nejen na veřejnosti, ale i v odborné komunitě.

V rámci projektu vznikne komplexní informační a poradenský portál, který bude shromažďovat informace o znásilnění zejména pro oběti znásilnění či pokusu znásilnění, osoby blízké obětem a veřejnost. Cílem je poskytnout komplexní informace o znásilnění co nejširší veřejnosti a nabídnout odkazy na další odbornou pomoc.

Dalším výstupem projektu bude publikace dobré (a špatné) praxe ochrany lidských práv obětí znásilnění v ČR a na Islandu a její prezentace.