CZ EN
 
Oběť domácího násilí
Co si představit pod pojmem domácí násilí

Tímto pojmem se označuje fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a sociální násilí mezi partnery, které se zpravidla odehrává v soukromí, je opakované a mívá eskalující tendenci. Zahrnuje veškeré násilí, které probíhá za zdmi domova. Může směřovat nejen k partnerům a manželům, ale i ke starým lidem, dětem a zdravotně postiženým. Vyskytuje se v případech, kdy lze konstatovat nerovnováhu moci.

K určujícím typickým znakům domácího násilí patří zejména

Soukromí jako místo činu ‒ domácí násilí je specifické tím, že se odehrává mezi čtyřmi stěnami. To je na jedné straně důvodem, proč zůstává (často i řadu let) utajeno, zároveň ale také způsobuje, proč se o něj lidé příliš nezajímají - považují je totiž za soukromou záležitost.

Opakování a stupňování ‒ domácí násilí nebývá záležitostí ojedinělou, charakteristické je naopak opakované poškozování oběti. Násilí se ve vztahu nemusí objevit ihned, zpravidla začne drobnými výpady, které se oběť snaží omlouvat. Útoky mohou nabývat na intenzitě a současně se zkracují intervaly klidu. Platí, že domácí násilí nikdy samo neskončí.

Cyklus domácího násilí

Případy domácího násilí probíhají v cyklu, který je nazýván spirálou násilí. Cyklus se může opakovat i několik let.

Období vystupňování napětí ‒ např. neustálé kritizování, vyhrožování, zesměšňování.
Samotný akt násilí ‒ fyzický útok; sexuální zneužití; psychický nátlak, který má za cíl pokořit, např. ve formě nedovolení celou noc usnout, přinucení svléknout se před jeho/jejími přáteli atd.
Omluvy, odprošování, svalování viny na ostatní ‒ dárky na usmířenou; odprošování na kolenou; pláč; sliby, že se nikdy nic podobného opakovat nebude; obviňování partnera/partnerky, že za to může vlastně on/ona.

Domácí násilí dle zákona

Trestný čin s názvem „domácí násilí“ sice neexistuje, trestní zákoník (40/2009 Sb.) však upravuje trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), který se na případy domácího násilí vztahuje. Podle tohoto ustanovení „kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta.
Pokud pachatel spáchá uvedený čin zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví, páchá tento čin nejméně na dvou osobách nebo páchá-li tento čin po delší dobu, hrozí mu trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.
V případě, že pachatel tímto činem způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt, hrozí mu trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.“

V souvislosti s domácím násilím může docházet i k dalším trestným činům, jako např. týrání svěřené osoby (§ 198), ublížení na zdraví (§ 146), těžké ublížení na zdraví (§ 145), vydírání (§ 175), znásilnění (§ 185), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352), vražda (§ 140), omezování osobní svobody (§ 171), zbavení osobní svobody (§ 170), porušování domovní svobody (§ 178), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 208 odst. 2), maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 odst. 2), únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200) a další.

Statistiky a výzkumy

Výzkum Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) na téma Násilí na ženách z roku 2014 - výsledky reprezentativní pro EU. 
Výzkum Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) na téma Násilí na ženách z roku 2014 - výsledky reprezentativní pro Českou republiku. 
Výzkum agentury STEM/MARK zadaný organizací Čas robinsonů na téma Veřejnost a domácí násilí z roku 2015.

Domníváte se, že se vás domácí násilí týká?

Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.

 

Prohlédnout nabídku služeb