Vzdělávací kurzy
Jak kurzy probíhají

Vzdělávání považujeme za klíčovou činnost v rámci prevence domácího či sexuálního násilí a je tedy druhým ze tří hlavních pilířů činnosti naší organizace.

Poskytujeme akreditované vzdělávací kurzy

Naše kurzy jsou akreditované u MPSV.

Ve vzdělávacích aktivitách se soustřeďujeme zejména na ty profese, které se při práci zaměřují na právní, sociální i psychologickou stránku řešení životní situace oběti domácího či sexuálního násilí. Z tohoto pohledu považujeme za velmi důležité vzdělávat pracující ve zdravotnictví, zejména střední zdravotnický personál, pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí, pracovníky přestupkových komisí, policisty, pedagogy a další. Za důležité považujeme rovněž vzdělávací či preventivní programy zaměřené na širokou veřejnost, studenty nebo i specifické skupiny, jakou jsou např. senioři.

Jak to probíhá

Kurzy pořádáme pro organizace po celé České republice. Probíhají na pracovišti objednatele, případně v jiných prostorách. V těchto případech veškeré služby, jako objednání prostor, techniku a občerstvení, zajistíme. Nejedná se o další náklady nad cenu kurzovného!

Podle potřeby můžete zvolit jednodenní, dvoudenní nebo individuální kurz na míru. Pro jednodenní a dvoudenní kurzy máme akreditované moduly týkající se problematiky domácího a sexuálního násilí z pohledu práva a psychologie. 

Lektorkami jsou vždy poradenské pracovnice Persefony, které jsou schopny nabídnout účastníkům pohled expertek i zkušenosti z každodenní praxe s oběťmi domácího a sexuálního násilí.

O nabídce kurzu se můžete informovat nebo jej přímo objednat na e-mailu vzdelavani@persefona.cz či telefonicky každý pracovní den mezi 9. a 17. hodinou na čísle 545 245 996.

Závazné podmínky účasti na kurzu

Podmínky účasti na kurzu
Základní podmínkou pro přijetí zájemce o kurz je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou.

Přihlášení do kurzu
Přihlášky jsou přijímány průběžně elektronickou i písemnou poštou. Přihlášku na kurz si zájemce může stáhnout, vyplnit a zaslat na e-mail vzdelavani@persefona.cz nebo na adresu Gorkého 17, 602 00 Brno.
Do týdne po obdržení přihlášky potvrdí Persefona zájemci přijetí přihlášky a zašle mu informace o možnostech uhrazení účastnického poplatku.
Jeden týden před zahájením vzdělávacího kurzu bude zájemce vyrozuměn, vzhledem k počtu zájemců, o realizaci vzdělávacího kurzu a zároveň mu budou zaslány bližší informace o kurzu samotném.

Zájemci, jejichž přihlášky budou doručeny po naplnění kapacity kurzu, budou vedeni jako náhradníci. V případě neuvolnění místa jim bude nabídnut nejbližší možný termín realizace téhož kurzu.

Účast v kurzu, na který se zájemce přihlásil, je nepřenosná na jinou osobu bez písemné dohody se z.s. Persefona.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů (nemoc lektora, havárie, kalamita apod.). O těchto skutečnostech účastníky realizátor neprodleně informuje.

Ukončení kurzu
Absolventi vzdělávacích programů, kteří splní kritéria akreditace, obdrží osvědčení pořádající organizace o absolvování programu.

Základní podmínkou pro vystavení osvědčení je naplnění minimálně 90% účasti výukových hodin každého setkání a vyplnění evaluačního dotazníku. U některých kurzů může být požadavek účasti upraven na jinou procentní výši nebo může být udělení osvědčení podmíněné vyplněním závěrečného testu.

Pokud jsou pro ukončení kurzu stanovena ještě další kritéria, jsou s nimi účastníci seznámeni ve zvláštním kontraktu.

Osobní účast účastníků je doložena podpisy v prezenčních listinách.

Nahrazování zmeškaných hodin
Pokud se účastník nemůže vzdělávacího kurzu nebo jeho části zúčastnit, může si písemně zažádat o náhradu zmeškaného setkání v následujícím kurzu (pokud je to technicky možné). V takovém případě se kurzovné nevrací.
Cena za umožnění náhrady zmeškaného kurzu pak činí 50 % z aktuální ceny daného kurzu.

Finanční podmínky účasti v kurzu a storno podmínky
Cenu kurzu uhradí buď účastník nebo vysílající organizace vždy v daném termínu podle zaslaných propozic.
V případě zrušení účasti na semináři je účastníkům účastnický poplatek vrácen pouze v případě, že neúčast bude oznámena e-mailem na adresu vzdelavani@persefona.cz 5 pracovních dnů před konáním kurzu.