CZ EN
 
Služby klientům
Jaké poskytujeme služby

Právní poradenství

Právní poradce poskytuje informace z oblasti rodinného, občanského, trestního, správního a sociálního práva, které jsou vztaženy k individuální situaci každého klienta. Základním principem je pomoci klientovi posoudit vlastní možnosti a rozhodnout se, jak problém řešit, samozřejmě v souladu se zákonnými právy a povinnostmi. Někdy je vhodné v rámci řešení takové situace sepsat příslušné právní podání. Tuto možnost právní poradkyně konzultuje s klientem a v případě zájmu podání sepíše. Právní podání mají charakter žaloby, předběžného opatření, trestního oznámení, návrhu, odvolání, dovolání, vyjádření apod.

  

Psychologické poradenství

Psychologickým poradenstvím psycholožky a psychologové pomáhají klientovi zorientovat se v jeho aktuální životní situaci, podporují klienta při hledání možností, jak situace spojené s násilím řešit. Nabízejí podporu při překonávání náročných životních situací, souvisejících s násilím v rodině. Mapují klientovy vnitřní a vnější zdroje, které mohou pomoci při řešení situace, stejně jako podchycují případné překážky bránící řešení. Podporují klienta při posouzení a rozhodování, jaké východisko v jeho individuální situaci zvolit, a společně hledají jednotlivé kroky vedoucí k tomuto řešení.

 

Sociální poradenství

Sociální poradenství se nejčastěji týká orientace v systému sociálních dávek ‒ informace o druzích dávek, mapování rodinné a finanční situace, nárok na dávky, pomoc při vyplňování žádostí, konzultace s úřady aj. V oblasti problematiky bydlení se jedná o hledání a vyjednávání o azylovém ubytování, žádosti o obecní byt, konzultace s bytovými odbory, orientace v oblasti nájemního bydlení apod. Dále se může jednat o poskytování informací v oblasti zaměstnanosti ‒ jak se zorientovat na trhu práce, kde a jak práci hledat, pomoc s tvorbou životopisu a formulací odpovědí na pracovní nabídky, trénink dovedností potřebných k nalezení práce aj.

 

Chatové poradenství

Na webových stránkách Persefony je možné se v době úterý 10-12 a čtvrtek od 12-14 h ve všední dny přihlásit do online chatu s pracovníky organizace. V jiných časech jsme přítomní podle kapacit pracovníků. Chatová místnost je anonymní, není potřeba žádné přihlášení nebo členství. Pokud se však klient rozhodne uvést do dotazu své osobní údaje (jméno, telefon, informace o svém osobním nebo zdravotním stavu apod.), budou tyto údaje vedeny v interní databázi organizace, která slouží především pro statistické a organizační účely. Stejným způsobem je evidován i obsah „anonymních chatů“, avšak bez konkretizace klienta jménem. Persefona je neziskovou organizací, která je financována z veřejných zdrojů, podléhá tedy kontrole státní správy, co se týče četnosti a kvality poskytované sociální služby.  Veškeré údaje jsou však chráněné povinností mlčenlivosti, kterou je organizace ze zákona vázána. Klient tedy na základě svého uvážení volí rozsah informací a údajů, které do chatu uvede a zároveň bere na vědomí, jak bude s těmito informacemi zacházeno. Vstupem do chatovací místnosti klient uděluje souhlas s nakládáním s těmito údaji, v souladu s platnými právními předpisy, zejména ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Doprovod na jednání s úřady, soudy, policií apod.

Doprovod znamená asistenci pracovníka Persefony při jednání s úřady a dalšími institucemi. Pracovník je klientovi psychickou i odbornou oporou při jednání s třetími osobami zapojenými do jeho případu. Klient je doprovázen především v případech, kdy se jedná o složitější jednání, které vyžaduje zvýšenou podporu, nebo v situacích, kdy předešlá jednání byla z různých důvodů opakovaně neúspěšná. Nejčastěji doprovází pracovník Persefony klienta k výslechu na policii, k jednání na přestupkové komisi, k nahlížení do spisu, na úřad při jednání o sociálních dávkách, k soudu apod.

 

Terénní výjezd za klientem

Terénní výjezd se realizuje např. formou návštěvy klienta v domácnosti. Tato služba je poskytována především klientům, kteří kvůli pokročilému věku, zdravotnímu stavu, špatné sociální situaci nebo díky jiným překážkám nemohou osobně přijít do poradny. Jednou z hlavních podmínek, aby služba mohla být poskytnuta, je zajištění bezpečného prostředí, tj. aby v domácnosti dlouhodobě nebyla přítomna násilná osoba. Z důvodu bezpečnosti zajišťují terénní výjezd vždy dva pracovníci, z čehož mohou plynout personální limity poskytování této služby. Dále lze terénní výjezd realizovat formou konzultace v některém kontaktním místě organizace, které se nacházejí v Židlochovicích, Slavkově u Brna a Ivančicích. Na konzultaci je vždy potřeba se předem telefonicky či emailově domluvit s pracovníky Persefony, z. s.

 

Terénní práce bez přítomnosti klienta

Jedná se o službu, kterou po dohodě s klientem a třetí osobou či institucí poskytuje pracovník Persefony mimo brněnskou kancelář bez přítomnosti klienta. Nejčastěji se jedná např. o nahlížení do spisu, jednání s úřady či dalšími odborníky, kdy pracovník se souhlasem klienta např. předává při zajištění návazné služby dokumentaci s komentářem ohledně dosavadního průběhu spolupráce s klientem.

 

Socioterapie

Socioterapie vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování. Nejedná se tedy jen čistě o poskytování poradenství v oblastech sociálních systémů, práva a psychologie. U klientů, kteří vyžadují větší míru podpory, protože úplně nedokáží získané informace přímo aplikovat k řešení své obtížné situace, se využívá metod socioterapie, která mimo jiné tuto schopnost rozvíjejí. Socioterapie je charakteristická svým cílem – najít cesty a způsoby, které člověku umožní využít jeho vlastních zdrojů k tomu, aby (znovu) dokázal lépe fungovat v běžném životě a společnosti. Socioterapii poskytují psycholožky a sociální pracovnice, které mají zároveň výcvik v krizové intervenci.

 

Zprostředkování návazné služby

Tato služba zahrnuje vyjednání a koordinaci služeb jiných pracovišť nebo organizací, které s klientem spolupracují při řešení jeho obtížné životní situace. Předpokládá osobní, telefonický či e-mailový kontakt s příslušným odborníkem, seznámení se specifiky klientovy životní situace a další domluvu ohledně zprostředkování návazné služby.

 

Předání kontaktu na další odborníky

Zájemci o službu, kteří nespadají do cílové skupiny organizace, jsou nasměrováni k pomoci, jakou potřebují, včetně předání příslušných kontaktů. Jedná se také o vyhledání a předání kontaktů na další služby již stávajícím klientům, kteří by bez koordinované další pomoci nemohli vyřešit svou obtížnou životní situaci.

 

Cítíte, že bychom pro vás mohli něco udělat?

Využijte naše služby, objednejte se na konzultaci.

 

Objednat se                      Zaslat dotaz